Login

Register

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Retrieve Password
Back to login/register

ОСНОВОПОЛАГАЩИ ДЕСНИ ПРИНЦИПИ

Като свободни и независими хора, чиято цел е формират обществено прокапиталистическо съзнание,което по естествен път да образова хората и да им помага да правят смислен политически избор, членовете на Института за свободен капитализъм „Атлас“ предлагат на партиите от дясното политическо пространство да заложат в предизборните си програми следните основополагащи принципи:

1. Гарантиране върховенството на закона във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот. Всеки човек, без оглед на раса, етнос, пол, възраст, социално положение, и т. н., е равен пред закона. Всеки човек има неотменимите права върху своя живот, свобода и собственост, и никоя власт по никакъв повод не може да нарушава тези права. Задължение на правителството е да прилага безпристрастно закона в защита на изброените индивидуални права.

2. Радикална реформа на съдебната система. Излизане на прокуратурата и следствените органи от съдебната власт; качествена промяна в статута, правомощията и начина на избиране на Висшия съдебен съвет; търсене на наказателна отговорност от съдии, прокурори и следователи за извършени от тях престъпления; пряк избор на съдии и прокурори.

3. Ефикасно разделение на властите чрез въвеждане на мажоритарни избори за народни представители и общински/областни съветници. Предвиждане на механизъм, които позволява да бъдат предсрочно отзовавани при грубо и системно неизпълнение на задълженията им. Временно ограничаване правото на гласуване на български граждани, които нямат изискваното според чл. 53 от Конституцията образование, до придобиването му.

4. Категорично препотвърждаване на европейската и евроатлантическа принадлежност на България като пълноправен член на ЕС и НАТО. Увеличаване на военния бюджет с цел засилване боеспособността на професионалната българска армия, която сега не е в състояние – сама и в рамките на НАТО – да гарантира българската национална сигурност.

5. Възпитание на българските младежи в дух на уважение към своите корени, традиции, история, език и култура. Неидеологизиран прочит на историята на България в учебните програми. Решително противопоставяне на всички опити за злоупотреба с българския патриотизъм, целящи да отклонят България от членството й в ЕС и НАТО. Развиване на отношенията с всички държави, на чиято територия живеят български малцинства, и защита на правата им.

6. Ограничаване на държавната намеса в отглеждането и възпитанието на децата. Възстановяване на уважението към семейството като градивна единица в българското общество и насърчаване на семейните ценности, морал и традиции.

7. Реално отделяне на държавата от религията, чрез прекратяване на държавната намеса в дейността и самоопределянето на религиозните общности. Гарантиране правото на всеки свободно да формира религиозните си убеждения, както и да избира, променя и изповядва – съответно практикува – свободно своята вяра, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, обреди и ритуали.

8. Вземане на спешни мерки за неутрализиране на масовото проникване на радикални религиозни и терористични движения на територията на Република България, които пряко заплашват живота и свободата на българските граждани. Преосмисляне и адекватна промяна на българските имиграционни закони.

9. Либерализиране на режима за притежаване и употреба на огнестрелно оръжие от гражданите като най-ефикасен начин за защита на живота, свободата и собствеността им, и готовност за защита на родината. Пряк избор на местни представители на полицията и на съдебните власти по места

10. Постепенно освобождаване на България от руския енергиен монопол. Безусловно прилагане на европейското законодателство в областта на енергетиката. Разработване на същестуващите газови находища и възобновяване на проучванията за добив на шистов газ. Включване на България в алтернативни на руските проекти за пренос на газ и други енергоизточници. Приоритетно завършване на интерконекторната връзка с Турция.

11. Прекъсване на връзките на държавата и политическата класа с престъпността чрез максимално ограничаване на държавната намеса в икономиката. Съкращаване на преразпределителната роля на държавата до 30% от БВП. Незабавна приватизация чрез открит търг с ясни правила или чрез борсата на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, на държавните имоти, на неприватизираните електрически централи, НЗОК, НОИ, БДЖ, Български пощи. Концесия на магистрали, летища, язовири, авто- и ж.п. гари

12. Спиране на пълзящата рекомунизация на България чрез пълно разкриване и гарантиран обществен достъп (вкл. през интернет) до архивите на бившата Държавна сигурност и другите тоталитарни тайни служби. Отстраняване за определен период от време от ръководните органи на държавната администрация, държавните средства за масово осведомяване, държавното образование, фирмите с преобладаващо държавно или общинско участие, държавните или общински финанси, на всички лица, огласени по смисъла на Закона за досиетата. Забрана за участие в последващите приемането на съответната законова промяна избори за централна и местна власт и за Европейски парламент на лицата, за които е установено щатно или нещатно сътрудничество на комунистическите служби за сигурност.

13. Децентрализиране на властта. Окрупняване на областите и общините и намаляване на броя им. Въвеждане на принципа на субсидиарността – по-горната териториална власт да не се меси в работата на по-долната, ако тя се справя сама. Пряк избор на областни управители и областни съвети. Постепенно намаляване зависимостта на общините от централния бюджет.

14. Преминаване от банкрутиралата разходно-покривна, към капитало-натрупваща пенсионна система. Законово гарантирано право на всеки работник да внася осигуровките си в частно управлявана лична пенсионна сметка, на базата на която се определя размера на пенсията му. Откриване на индивидуални „сребърни сметки“ на всички пенсионери и работещи, в които държавата да превежда част от средствата от излишъци, приватизация, концесиониране, дивиденти и т.н., в зависимост от трудовия стаж на притежателя.

15. Въвеждане на механизми за равнопоставено финансиране на основното и средното образование на всички ученици, независимо от избора на образователна форма и вид образование. Преход към система на финансиране на образованието, при която отговорността за изразходването на парите е у този, за чието образование се плаща. Законова гаранция за равнопоставеността на всички форми на образование – държавно, частно, кооперативно, домашно и други. Възстановяване на отговорността – решенията да се взимат от тези, които носят последствията от тях- на всички нива в образователната система

16. Демонополизация на Националната здравно-оисгурителна каса и подготовката й за приватизация. Приватизация на възможно най-голяма част от болничната помощ и реално приложение на публично-частното партньорство. Определяне на реални цени на клиничните пътеки на базата на реални анализи и преговори с лекарите. Опростяване на системата на специализация.

Припознаването на тези философско-икономически принципи от десните политически субекти в България може да бъде база на бъдещо взаимноизгодно сътрудничество между Института и тях.

август 24, 2016

0 responses on "ОСНОВОПОЛАГАЩИ ДЕСНИ ПРИНЦИПИ"

Leave a Message

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Институт за свободен капитализъм Атлас

Atlas Laissez Faire Institute - ALFIФорма за запитвания:

7 + 9 =
top
Copyright © 2016, Институт за свободен капитализъм "Атлас". При цитиране и препубликуване на статии от сайта позоваването на източника е задължително.
X